Algemene voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden Beweeg & Bloei

Artikel 1 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Beweeg & Bloei”: Mevrouw L.I. de Weert-Blondelle, handelend onder de naam Beweeg & Bloei, gevestigd te (3525 VJ) Utrecht aan de Julianaweg 128, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78413052;

“Opdrachtgever”: degene die aan Beweeg & Bloei een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Beweeg & Bloei een overeenkomst sluit c.q. degene die bij Beweeg & Bloei coaching, Runningtherapie, training of een workshop volgt.

Artikel 2 – Toepasbaarheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Beweeg & Bloei, en Opdrachtgever.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Beweeg & Bloei, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts na schriftelijk verzoek en uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van dat verzoek worden afgeweken.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden strijdig met de wet wordt bevonden of om welke andere reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Beweeg & Bloei zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Beweeg & Bloei en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Beweeg & Bloei is ontvangen.
 • Annulering van een overeenkomst door Opdrachtgever is slechts toegestaan met wederzijds goedvinden of indien en voor zover hierin door de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst wordt voorzien.
 • Zolang de opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, behoudt Beweeg & Bloei zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

Artikel 5 – Levertermijn

 • Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 • Overschrijding van de levertijd verplicht Beweeg & Bloei niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 • De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien buiten de schuld van Beweeg & Bloei vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden dan wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beweeg & Bloei aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, doch in ieder geval binnen veertien dagen na eerste verzoek van Beweeg & Bloei, aan Beweeg & Bloei worden verstrekt.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beweeg & Bloei zijn verstrekt, heeft Beweeg & Bloei het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Beweeg & Bloei ter beschikking heeft gesteld.
 • Beweeg & Bloei is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beweeg & Bloei is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Beweeg & Bloei is te allen tijde gerechtigd de wijze te bepalen waarop de overeenkomst door Beweeg & Bloei dient te worden uitgevoerd. Beweeg & Bloei is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever een opdracht, of delen daarvan, door derden te laten verrichten indien dit naar het oordeel van Beweeg & Bloei een goede uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit evident in strijd zou zijn met de aard van de opdracht of de belangen van Opdrachtgever in ernstige mate zou schaden.

Artikel 7 – Wijzigingen

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 • Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Beweeg & Bloei zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 • Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 8 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Beweeg & Bloei geen invloed kan uitoefenen, die de nakoming van de verplichtingen van Beweeg & Bloei uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 • Dergelijke omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan energie en iedere andere buiten de directe invloed van Beweeg & Bloei liggende of voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben afgesloten.
 • Ziekte aan de kant van Beweeg & Bloei, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk als overmacht aangemerkt.

artikel 9 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Opdrachtgever heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst deze te ontbinden per aangetekende brief.
 • Bij opzegging langer dan twee maanden voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
 • Bij opzegging tussen twee maanden en twee weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
 • Bij opzegging korter dan twee weken voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
 • In geval de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de overeenkomst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de overeenkomst kan deelnemen, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 • Beweeg & Bloei heeft het recht om bij overmacht zoals gespecificeerd in artikel 8 een overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, in welke gevallen de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van het volledig aan Beweeg & Bloei betaalde bedrag.
 • Beweeg & Bloei heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang van een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet bereikt is.
 • Een particuliere coachingscliënt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, (hierna: ‘de consument’) heeft het recht om zonder opgaaf van reden de relatie met Beweeg & Bloei te verbreken.
 • Naast het overig in dit artikel bepaalde heeft Beweeg & Bloei indien:
 • Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit;
 • indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 • indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 • het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • indien Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, daaronder begrepen een verzoek van Koper tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Beweeg & Bloei om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Betaling

 • Het overeengekomen tarief wordt gefactureerd na afronding van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij particuliere coaching zal het overeengekomen tarief per maand worden gefactureerd.
 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs zonder aftrek of schuldverrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum op door Beweeg & Bloei aangewezen bankrekening.
 • Bij annulering van individuele afspraken minder dan 24 uur voor de afspraak wordt het afgesproken tarief in rekening gebracht.
 • De incassokosten, die Beweeg & Bloei maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 • Het auteursrecht van alle verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, brochures en cursusmateriaal door Beweeg & Bloei berust bij Beweeg & Bloei. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beweeg & Bloei mogen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, of ter kennis aan derden worden gebracht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • Beweeg & Bloei zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Deelname aan bewegings- of lichaamsgerichte oefeningen is op eigen risico van de deelnemer. Materiële schade of fysiek letsel kan niet verhaald worden op Beweeg & Bloei.
 • Beweeg & Bloei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Beweeg & Bloei.
 • Beweeg & Bloei is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beweeg & Bloei is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Beweeg & Bloei is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Beweeg & Bloei nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van overeengekomen termijnen.
  Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Beweeg & Bloei die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is de aansprakelijkheid van Beweeg & Bloei beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In aanvulling op het overig in dit artikel bepaalde is Beweeg & Bloei nimmer aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect, ontstaan door het handelen of nalaten van enige door Beweeg & Bloei ingeschakelde derde.
 • Beweeg & Bloei is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door het niet behalen van door Opdrachtgever gestelde doelen in het kader van de geleverde training en coaching. Beweeg & Bloei geeft hierbij uitdrukkelijk geen enkele garantie af omtrent te behalen resultaten en doelen in het kader van door Beweeg & Bloei geleverde training en coaching.

Artikel 13 – Geheimhouding

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beweeg & Bloei partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Beweeg & Bloei, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gerecht waar Beweeg & Bloei haar zetel heeft.

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens

 • Bij het in behandeling nemen van een opdracht is het van belang dat persoonsgegevens van derden dienen te worden uitgewisseld. Voor de doorzending van (gevoelige) persoonsgegevens dienen partijen deze gegevens op een veilige wijze aan elkaar ter beschikking te stellen. Te denken valt aan voldoende beveiliging op apparatuur alsmede voldoende beveiligde verzending.
 • Beide partijen zijn gehouden tot bescherming onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in hun macht zijn gekomen tot dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.
 • Na ontvangst van de (gevoelige) persoonsgegevens zullen partijen zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.
 • Partijen zullen nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ander, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt de toestemming van de andere partij in verlening van de opdracht besloten te zijn. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die verwerkt worden door de opdrachtgever, ligt bij de opdrachtgever en de opdrachtgever zorgt dat er geen onrechtmatige inbreuk gemaakt wordt op het recht van een derde.
 • Zowel Beweeg & Bloei als de opdrachtgever betrachten de nodige zorgvuldigheid om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door partijen zowel intern als extern worden bewaard waarbij zorgvuldig met de opslag en verwerking van de dossiers om wordt gegaan. Indien een partij voor de opslag gebruik maakt van derden, dan zal die partij de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.
 • Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Beweeg & Bloei, desalniettemin een datalek bij Beweeg & Bloei of een van haar hulppersonen optreedt, dan is Beweeg & Bloei slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Beweeg & Bloei ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het datalek en niet voor gevolgschade.
 • Eventuele aansprakelijkheid wordt ten eerste verder beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever aan honorarium heeft betaald in de afgelopen drie maanden en ten tweede door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Beweeg & Bloei in het concrete geval uitkeert.